← Back to team overview

documentation-packages team mailing list archive

[Bug 692778] Re: [1 mod] Style: Mono: letter small Latin iota (U+0269) different than Latin letter small i (U+069)

 

** Also affects: fonts-ubuntu (Ubuntu)
  Importance: Undecided
    Status: New

** Changed in: fonts-ubuntu (Ubuntu)
    Status: New => Triaged

-- 
You received this bug notification because you are a member of
Documentation Packages, which is subscribed to fonts-ubuntu in Ubuntu.
https://bugs.launchpad.net/bugs/692778

Title:
 [1 mod] Style: Mono: letter small Latin iota (U+0269) different than
 Latin letter small i (U+069)

Status in Ubuntu Font Family:
 In Progress
Status in fonts-ubuntu package in Ubuntu:
 Triaged

Bug description:
 As seen in bug 677134 small latin letter i (U+0069) will have a loop/hook at its base to fit with other glyphs in Mono. This shape looks like a small Greek Iota.
 This is problematic because the Latin Iota (U+0269, with uppercase U+0196) will be added once the Mono font is extended. However this character also looks like a small Greek Iota, as implied by its name.

 A shape for Latin iota that is discernable from Latin letter i is necessary because languages using Latin iota also use Latin letter i.
 Some of those languages also use accents on both of those letters, removing the dot on the i, making them even less discernable. The hook/loop on the iota is usually what makes it look different than the "straight" i.

 Sample text in Abidji language (from Moïse Adjèbè Aka et al. 1984. Syllabaire Abidji) featuring both i and ɩ with accents:
 Nʋ nɔɔ, ɛnɛɛ kanʋmba lɛɛ gbamplɔ lɛɛ bombri kpebri nehi ɩhɩ bulɛ. Amɩ kanʋmba nɩnɩ: "Amʋan-ɛnɛ, ɛmɩnɩɛ, ɔmʋ falo lɔkʋ ɛbɩɛ nɔmʋ ngbuta mʋ tɛɛ, ɛnɛɛ fûlu fɩlamɩ́nɩ." Ɛnɛɛ gbamplɔ nɩnɩ: "Ɛmɩnɩɛ, edimbɔ fîsisi fʋtʋmɩ́nɩ."
 Ɛnɛɛ bombri kpebri nɩnɩ: "Ɛmɩnɩɛ, dambre mu, fû-tɔnɩ́ ɔmʋ fampo kpɛɛ fʋtʋmɩ́nɩ, an bɛ ningbe mɩ́di ɛpɛ." Ɛnɛɛ dɔn bɔɔ uku kanʋmba ɛ́nɩ nʋɛ, amɩ na nuluní ɔnʋ faloɛ nɩlanɩ́. Amɩ dɔn bɔɔ lɛbɛ aanʋ ite mu, amɩ na nisisiní edimbɔ nʋtʋnɩ́ gbamplɔ.
 Gbakɛ oku bombri kpebri ɛ́ni nʋ ba! Amɩ kanʋmba a atingbre ɛtɩ tɛ te brɛfʋɛ mba. Amɩ dambreɛ mʋ nahan-nɩ́ obutɔ mʋ. Nahan-nɩ́ baa ɩlɩ, amɩ gba! bombri kpebri nʋ brɛfʋɛ mba. Amɩ nɩdanî- niní ebi. Lɩ fɩnɩ kanʋmba ɛ́lɩ́ lɔɔ ɛkɛɛ, bɛ ntʋ nɔtɔnɩ́ obu dambre mu.

 
 Suggestions for a discernable shape and one that fits with the rest of the glyphs, for 'ɩ' Latin iota (U+0269) are welcome.

To manage notifications about this bug go to:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu-font-family/+bug/692778/+subscriptions