← Back to team overview

ubuntu-vn team mailing list archive

Bàn về kế hoạch minh bạch hóa hoạt động của ban chấp hành cộng đồng ubuntu khóa 1

 

Post giữ chỗ, mai dậy tính.

-- 
tl; dr

Follow ups