← Back to team overview

ubuntu-vn team mailing list archive

Re: Bàn về kế hoạch minh bạch hóa hoạt động của ban chấp hành cộng đồng ubuntu khóa 1

 

Hic, cái này nhắp reply nó cũng ra người gửi, không ra ML.

2010/4/21 Cá Vàng <clarious@xxxxxxxxx>

> Post giữ chỗ, mai dậy tính.
>
> --
> tl; dr
> _______________________________________________
> Mailing list: https://launchpad.net/~ubuntu-vn<https://launchpad.net/%7Eubuntu-vn>
> Post to     : ubuntu-vn@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
> Unsubscribe : https://launchpad.net/~ubuntu-vn<https://launchpad.net/%7Eubuntu-vn>
> More help   : https://help.launchpad.net/ListHelp
>-- 
Phan Trọng Khanh
Đại học Công nghệ
Đại học Quốc gia Hà Nội
https://launchpad.net/~khanhpt

Follow ups

References