← Back to team overview

openerpsweden team mailing list archive

Begreppet journal i OpenERP - förslag på översättning

 


OpenERP arbetar med ett i vissa perspektiv annorlunda implementation av journaler. Vi är från andra system vana vid att en journal är ett samlingsbegrepp för transaktioner som tillsammans utgör ett verifikat eller bokföringsorder. Man använder då journalbegreppet för att minska bokförarens arbete genom att klumpa samman en mängd transaktioner till ett fåtal. Kassajournalen; en mängd transaktioner i en kassaapparat summeras till en dagjournal, ett verifikat att bokföra. Fakturajournalen likaså.

I OpenERP har vi följande begrepp:

Journal - ett sammanhållande begrepp för verifikat, bokföringsordrar, allegat och transaktioner som innehåller bokföringsregler, rapportdesign (kolumner) och eventuellt en egen nummerserie. I svenskan förekommer även dagjournal, dagbok, huvudbok mfl begrepp i närheten av OpenERPs journal. Vi kan använda oss av minst en, till många journaler. Som standard lägger systemet upp en journal för försäljning, en för inköp, en för bank och några andra för kredit-transaktioner och övrigt.

Journal Item - enskild rad i bokföringen, transakation, minsta beståndsdelen i ett verifikat. I vissa sammanhang förkommer även journal post.

Journal Entry - bokföringsrader (Journal Item/Journal Post) som tillsammans balanserar ut och identifieras med ett och samma id. Raderna har temporära idn tills dessa är avstämda och bokförda; först då ingår de i journalens löpnummerserie.

Journal Voucher - bokföringsrader som tillsammans balanserar ut och identifieras med ett och samma id. Voucher = kvitto, kupong, allegat, verifikat. Journal voucher är en tilläggsfunktion som kommer med modulen account-voucher.

Förslag till översättning:

Journal - journal
Journal Item (Journal Post) - transaktion
Journal Entry - verifikat
Journal Voucher - bokföringsorder

Vad säger ni andra? Vilka journaler är vettiga att använda i Sverige? Skall vi köra på det som är standard eller har vi synpunkter på det också?


https://plus.google.com/u/0/b/108408144749113878986/108408144749113878986/posts/Uk9cBTunpdd


Follow ups