← Back to team overview

ubuntu-vn team mailing list archive

Re: Bàn về kế hoạch minh bạch hóa hoạt động của ban chấp hành cộng đồng ubuntu khóa 1

 

"Phan Trong Khanh" <phantrongkhanh87@xxxxxxxxx> a écrit :

Hic, cái này nhắp reply nó cũng ra người gửi, không ra ML.

2010/4/21 Cá Vàng <clarious@xxxxxxxxx>

Post giữ chỗ, mai dậy tính.


Nếu tôi nhắn reply, chọn ML (tôi dùng webmail horde) => địa chỉ của ML xuất hiện mà.

--

Agence universitaire de la Francophonie - Bureau Asie-Pacifique
Follow ups

References