← Back to team overview

ubuntu-vn team mailing list archive

Re: Fwd: Vietnamese translator needed

 

Le 22/04/2010 05:50, Lâm Huỳnh Trúc a écrit :
> mình thấy ok, người ta có ý tốt mà.
Người ta luôn luôn nói làm hình như có ý tốt chứ ! ;-)

Việc dịch cần thời gian.
Thời gian dịch là thời gian đã mất để làm việc khác. Thời gian có giá !
Giá có thể là tiền hoặc là giá trị khác, mà phải luôn luôn sử dụng thời
gian cho việc tốt nhất có thể... Quý thời gian, không lãng phí nó ! :-)

-- 
Jean Christophe "プログフ" ANDRÉ  — ✧ —  Responsable technique régional
Bureau Asie–Pacifique (BAP)  — ✧ —  http://www.asie-pacifique.auf.org/
Agence universitaire de la Francophonie (AuF) — ✧ — http://www.auf.org/
Adresse postale : AUF, 21 Lê Thánh Tông, T.T. Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tél. : +84 4 9331108 ✦ Fax : +84 4 8247383 ✦ Cellul. : +84 91 3248747
⎧ Note personnelle: merci d'éviter de m'envoyer des fichiers PowerPoint ⎫
⎩ ou Word, cf http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.fr.html

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


References