← Back to team overview

ubuntu-vn team mailing list archive

Re: Bàn về kế hoạch minh bạch hóa hoạt động của ban chấp hành cộng đồng ubuntu khóa 1

 

Chắc phải chỉnh lại thật, với gmail mấy ML kia toàn là tới list không còn
launchpad này chỉ là cc. Mọi người họp dậy hết chưa? Sao loco team vẫn chưa
có gì thay đổi vậy mấy team được approve khác cũng chưa thấy lên chính thức.

Vào 06:49 Ngày 21 tháng 4 năm 2010, Vũ Đỗ Quỳnh <vu.do.quynh@xxxxxxx> đã
viết:

> "Phan Trong Khanh" <phantrongkhanh87@xxxxxxxxx> a écrit :
>
>
>  Hic, cái này nhắp reply nó cũng ra người gửi, không ra ML.
>>
>> 2010/4/21 Cá Vàng <clarious@xxxxxxxxx>
>>
>>  Post giữ chỗ, mai dậy tính.
>>>
>>
>
> Nếu tôi nhắn reply, chọn ML (tôi dùng webmail horde) => địa chỉ của ML xuất
> hiện mà.
>
>
> --
>
> Agence universitaire de la Francophonie - Bureau Asie-Pacifique
>
>
> _______________________________________________
> Mailing list: https://launchpad.net/~ubuntu-vn<https://launchpad.net/%7Eubuntu-vn>
> Post to     : ubuntu-vn@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
> Unsubscribe : https://launchpad.net/~ubuntu-vn<https://launchpad.net/%7Eubuntu-vn>
> More help   : https://help.launchpad.net/ListHelp
>-- 
OpenPGP key: D1495710

Follow ups

References